Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Notaris
Onder notaris wordt verstaan elke notaris die verbonden is aan Notariaat Salland, met kantoren te Raalte (Munstersestraat 8), te Heino (Marktstraat 9) en Olst (Olsterhof 26), alsmede zijn/haar waarnemer en/of zijn/haar kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
www.notariaatsalland.nl is een handelsnaam van Procee Oors Van der Werf Roelofs.

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap.

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Het in ontvangst nemen door de notaris van een koopakte die door een tussenpersoon is opgesteld, betekent dat de opdrachtgever een opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van de desbetreffende koopovereenkomst middels onder meer een leveringsakte.
Het niet weersproken in ontvangst nemen door de opdrachtgever van een door de notaris aan de opdrachtgever toegezonden ontvangstbevestiging of van een door de notaris opgestelde ontwerp-akte, betekent een erkenning van de opdracht.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris.

Artikel 3 - Tarieven

Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Niet doorgegane akte

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6 - Overlijden

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 - Betaling en rente

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele voorschotten dienen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
 2. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
 3. Over gelden die de notaris in depot houdt en over gelden in nalatenschappen die de notaris beheert op één of meer van haar kwaliteitsrekeningen en/of derdengeldrekeningen, vergoedt de notaris een rente conform het percentage op de desbetreffende rekening. Ingeval een negatieve rente wordt vergoed zal dit derhalve (ook) worden doorberekend. De notaris kan administratiekosten in rekening brengen. Indien een depotakte moet worden opgemaakt door de notaris, zijn hieraan de gebruikelijke kosten verbonden. Laatstbedoelde kosten zullen voor gelijke delen in rekening worden gebracht bij de betreffende partijen, tenzij in de met de notaris te sluiten depotovereenkomst anders wordt overeengekomen.

Artikel 8 - Wwft

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) van toepassing.
In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

 • opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich naar het oordeel van de notaris een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Artikel 9 - Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota, declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 10 – Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 11 - Klachten

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst bij de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: 

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; en/of
 • de Kamer voor het Notariaat; en/of
 • de geschillencommissie notariaat/notariaat zakelijk (inzake declaratiegeschillen); en/of
 • de burgerlijke rechter.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de notaris

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 13 - Verbod tot cessie

Een vordering op de notaris kan niet worden gecedeerd of verpand.